Obowiązek informacyjny

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sponsoring Insght z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Solny 18/19 (50-063 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448399, NIP 8971787389, REGON 022066944.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: iod@sponsoringinsight.pl.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez czas niezbędny do jej prawicowej realizacji oraz rozliczenia.

Posiada Pan/Pani prawo żądania:

  • a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  • b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  • c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  • d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  • e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  • f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych, na wskazany w punkcie 1 adres e-mail.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.